Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personal alımı yapacak. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; KPSS 2021-KPSS 2022 yılları arasında minimum 70 puanla başvuru alacak. Duyurulan ilanda;  ''Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8'inci kadro dereceli 25 (yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır'' denildi. 

HANGİ MESLEK GRUBUNDAN ALIM YAPILACAK?

Üniversitelerin Inşaat Mühendisligi programlarından 10 personel, üniversitelerin Maden Mühendisliği programlarından 15 personel alınacak. İşte ilan detayları...

Giriş Sınavına Katılma Şartları
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim
dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıdaki
tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4-2023 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! 4 Şubat 2023 ŞOK İndirim Listesi ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! 4 Şubat 2023 ŞOK İndirim Listesi


Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1-Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği.
2- Özgeçmiş. Başvuru Tarihi ve Yeri
1- Adaylar başvurularını 09/01/2023 - 03/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu işe alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
2- Başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık resmi
internet ve Kariyer Kapısı platformunda sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.


Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Smavi sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından,
her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 2 katı aday sınava çağıralacaktır.

Sınavın Şekli
1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sözlü sınavda adaylar;
a) Aşağıda sınav konuları başlığı altında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) konularından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


Sınav Konuları
Adayların mezun olduğu bölüm itibarıyla teknik ve mühendislik konuları ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ile Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuat. Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması
1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
2- Sözlü sınavda alınacak puan adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının
eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için
atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit
edilecektir.
4. Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında
(www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden
ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.


Diğer Hususlar
1- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında adaylar tarafından beyan edilen hususlarda
adaylardan belge talep edebilecektir.
2. Smav ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Kariyer Kapısı İşe Alım
platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Çalışma
Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.
5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Bakanlık tarafından talep
edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvurulan kabul
edilmeyecektir.